Beth ydi Menter Iaith?

Corff sy’n gweithio i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad ydi Menter Iaith. Mae yna Fenter Iaith ym mhob sir yng Nghymru bron.

Beth am Fenter Iaith Conwy?

Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Roedd ganddi aelodaeth a phwyllgor llywio (yn cynnwys swyddogion) a threfnwyd gweithgareddau yn unol â’i chyfansoddiad. Roedd rhai o’r aelodau’n unigolion tra bo eraill yn cynrychioli cyrff amrywiol.
Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Dinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a staff. Mae’r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’r cyfleusterau wedi gwella.

Mae Menter Iaith Conwy yn cynnal amrywiaeth eang o weithdai, gweithgareddau a phrosiectau gyda phobl o bob oed a chefndir. Er enghraifft: dyddiau hwyl i blant, dyddiau antur i’r teulu, clybiau awyr agored, sesiynau Sblash a Chan i famau a babanod, sesiynau stori, agor meithrinfa cyfrwng Cymraeg, trefnu gigs, cynllun EgNi adnewyddol, sesiynau i rieni di-gymraeg, a llawer iawn mwy.

Maent hefyd yn cyd-weithio gyda nifer o bwyllgorau ardal ym mhob cwr o sir Conwy; mae swyddogion ardaloedd gwledig ac arfordirol y Fenter yn cynorthwyo’r pwyllgorau gwirfoddol yma i sicrhau cyllid a threfnu digwyddiadau i hybu’r Gymraeg yn y cymunedau.